;

Raad van Toezicht

Stichting Rotterdam Festivals wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model. Rotterdam Festivals onderschrijft de principes en best practice bepalingen van de Governance Code Cultuur, en past deze ook toe. De statuten en het reglement voor de directie en de Raad van Toezicht van de stichting zijn gebaseerd op de voorbeeldstatuten en –reglementen van deze code.
Spring naar hoofdinhoud

Hoe werkt de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht vergadert minstens vier keer per jaar en bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Leden van de Raad van Toezicht worden op voordracht van Stichting Rotterdam Festivals benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Rotterdam voor een termijn van vier jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vier jaar. Voor de voorzitter van de raad geldt dat er een herbenoeming kan plaatsvinden voor een derde termijn van vier jaar.

 

Leden van de Raad van Toezicht moeten affiniteit hebben met de culturele en maatschappelijke doelstellingen en de functie van Stichting Rotterdam Festivals. Zij zijn bekend met het houden van toezicht ‘in betrokkenheid en op passende afstand’ in maatschappelijk ondernemende non-profitorganisaties, en beschikken over een onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming.

 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er bij de leden voldoende ervaring binnen het bedrijfsleven en openbaar bestuur aanwezig is. De leden beschikken, in lijn met de behoefte van de organisatie, over specifieke kennis op het gebied van marketing en communicatie, juridische en financiële zaken, culturele zaken, sociaal-maatschappelijke zaken en stedelijke ontwikkeling. Daarnaast streeft men naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht als het gaat om diversiteit in leeftijd en culturele achtergrond, en de verhouding man/vrouw.

Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

 • Toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen Stichting Rotterdam Festivals, evenals de relaties tot de diverse stakeholders;
 • Vervullen van een toetsende, bewakende en adviserende rol (gevraagd en ongevraagd) naar de directeur/bestuurder bij alle voorkomende aangelegenheden;
 • Beoordeling en goedkeuring van de ontwikkeling van langetermijnvisie en -beleid, evenals jaarplan en jaarverslag;
 • Benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de directeur/bestuurder, en het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder.
 • Benoeming van de accountant en diens beloning op advies van directeur/bestuurder.

 

Een foto van publiek wat staat te kijken naar het optreden van een man met een gitaar en een vrouw op een podium tijdens Bluegrass Festival ©ODE

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

Vivienne de Leeuw (voorzitter), CFO Havenbedrijf Rotterdam

 • Directeur financiën en informatievoorziening, lid algemene directie Havenbedrijf Rotterdam
 • Voorzitter Raad van Commissarissen PortBase
 • Voorzitter Smartport
 • Voorzitter stichtingsbestuur PortXL

Bülent Sel, Algemeen Directeur / CEO Hell’s Kitchen Horeca Groep

 

Merel van Delft-van Thiel, Partner/Consultant bij ‘De Nieuwe Secretaris’

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Toys ’n Wrap Rotterdam
 • Lid Ouderraad Erasmiaans Gymnasium

Mickel Beckers, Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur gemeente Lansingerland

 

Mike Bindraban, directeur en oprichter Good Music Company

 • Artistiek directeur Mondriaan Jazz Festival
 • Adviseur Fonds Podiumkunsten
 • Projectleider Dialoog & Educatie, stadsprogramma Koloniaal en Slavernijverleden Rotterdam

Ron van der Jagt, Directeur Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)

 • Voorzitter bestuur VACO
 • Programmadirecteur Koers & Transitie Nierstichting (a.i.)
 • Lid raad van commissarissen KWH
 • Lid algemeen bestuur MKB-Nederland
 • Lid Raad van Toezicht School's cool Nederland
 • Bestuurslid CDA Zuid-Holland

 

 

 

 

Meer weten? Neem contact met ons op!